eggplantexcited42.info


Violympic lop 4 vong 1980's fashion

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1:
Trong các số 1980; 725; 9682; 2016; 2015; các số chia hết cho 2 và 5 violympic lop 4 vong 1980's fashion là:

 • A. 9682; 2015
 • B. 725; 1980
 • C. 1980; 2015
 • D. 1980

Câu 1.2:

Trong các số 2171; 4620; 5838; 7953; 1726, các số không chia hết cho 2 là:

 • A. 4620; 5838; 1726
 • B. 7953; 1726; 2171
 • C. 2171; 7953
 • D. 2171; 7953; 5838

Câu 1.3:

Cho các biểu thức sau: E = 1563 + 3573; G = 2015 + 2016; H = 3265 + 3239; K = 1945 + 1890
Biểu thức có giá trị chia hết cho 5 là: 

 • A. K
 • B. H
 • C. E
 • D. G

Câu 1.4:

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

 • A. 1025
 • B. 1000
 • C. 1022
 • D. 1005

Câu 1.5:

Trung bình cộng của hai số là 5694. Số thứ nhất là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5. Số thứ hai là:

 • A.1398
 • B. 1518
 • C. 1390
 • D. 1389

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần


Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: 
(13)

Điền số thứ tự của các ô vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)

Câu 3.1:
Số dư trong phép chia 15989 cho 5 là:.............

Câu 3.2:

Trong các số 8960; 2735; 9248; 15679, số chia hết cho 2 và 5 là...........

Câu 3.3:

Tìm chữ số a sao cho  chia hết cho 2 và  
 Trả lời: a =............

Câu 3.4:

Cho các số: 12587; 9765; 10236; 6824; 9986; 678.
Số lớn nhất chia hết cho 2 trong các số trên là:................

Câu 3.5:

Với 4 chữ số 0; 2; 4; 7, hãy viết số bé nhất có đủ cả 4 chữ số đã cho và chia hết cho 2. 
Trả lời: Số viết được là:..................

Câu 3.6:

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 mà tích các chữ số bằng 35. 
 Trả lời: Số viết được là................

Câu 3.7:

Tìm chữ số y, sao cho:  không chia hết cho 2, và chia 5 dư 4. 
Trả lời: y =..............

Câu 3.8:

Với 5 chữ số 0; 2; 4; 5; 6, viết được tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
Trả lời: Viết được.............. số. 

Câu 3.9:

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia cho 5 dư 1?
Trả lời: Có.............. số.

Câu 3.10:

Tổng của tất cả các số có 2 chữ số không chia hết cho 2 là.................Related news


Sueno jewellery bracelets fashion
Porto cervo sardinia dicas de moda
My fashion insider instagram
Cortes ala moda 2019 al
Fashion designer vectors
Gaviota o que fazer
Bh cosmetics coupon carli bybel fashion
Cool and stylish dps 2019 aas